Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van deze website.

Kowika.nl wordt onderhouden door Quercus robur bv (hierna `Quercus robur'). Op de inhoud en het gebruik van Kowika.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Kowika.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Quercus robur behoudt zich het recht voor Kowika.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Kowika.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Kowika.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Quercus robur, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Quercus robur zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Kowika.nl, mag niets van Kowika.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Quercus robur.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Kowika.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Quercus robur spant zich in om de informatie op Kowika.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Quercus robur sluit iedere aansprakelijkheid voor op Kowika.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Kowika.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Quercus robur sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Kowika.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Quercus robur spant zich in om Kowika.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Kowika.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Kowika.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Quercus robur. Quercus robur biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Quercus robur worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Kowika.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Kowika.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Kowika.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.